หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม GREEN EARTH พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาชมรม GREEN EARTH สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับโล่รางวัลระดับทองแดง ในโครงการงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ผศ.วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม GREEN EARTH พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาชมรม GREEN EARTH วาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับโล่รางวัลระดับทองแดง ในโครงการงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่